. وقتــــی
میــــرفــــتی.
احیانا...
جانــــــم بهـ...
پیراهـنت....
گیر نکــــردهـ بود...؟!!!!