در نبندیم به نور
به آرامش پر مهر نسیم
پرده ازساحت دل برگیریم
زندگی رسم پذیرایی ازتقدیر است
وزن خوشبختی من وزن رضایتمندیست
شاید این راز همان رمز کنار آمدن و سازش باتقدیر است.