من با هیچکی ..
دلم خوش نمیشه ..
به جز تو
بیمعرفت ..