از مدرسه فرار کردیم
از دنیا چطور فرار کنیم

‌ ‍‌‌

••••••••❥💞❥••••••••