اگر برخلافِ قول‌هایش پایت نماند
روی خودت ایراد نگذار...!
نگو اگر زیباتر میبودم...
اگر لاغرتر و یا چاق تر میبودم...
اگر فلان اگر بهمان میبودم شاید می‌ماند!
آدمی که پای رفتن داشته باشد نه تنها تو را ترک میکند
بلکه با آدم های بعد از تو هم نمی‌ماند.
هرچقدر زیباتر....
هرچقدر خوش اندام تر...