‏من نگاهت را زندگی کرده ام
اگر
معنای زندگی همین باشد...!