نگاه کن!
چشم‌های من آنقدر سیاه هستند
که سال‌ها بتوانی مخفیانه در آن‌ها زندگی کنی