ببین
سراغ مرا
هیچ کس نمی‌گیرد...
مگر که نیمه شبی،
غصه ای،
غمی،
چیزی...