من ناراحت نمی‌شوم
تو هم لازم نیست ناراحت شوی !
داشتن اعتقاد متفاوت نباید موجب جدایی
آدم‌های باشعور بشود ...!