🌻🍃امروز
بـرگ برنده توست
پس امروز را درياب
يك تصميم مهم بگير
و يك هدف براى خودت تعيين كن👌

🌹🍃هر روز يك شانسِ برایِ زيستن
برای بهتر زيستن است.

برای يك شروع با كيفيت تر
هر روز فرصتی هست كه آدمِ بهتری باشيم😘👌