وقتی میتوانستم صحبت کنم،
گفتند گوش کن.
وقتی میتوانستم بازی کنم،
مرا کار کردن آموختند.
وقتی کاری پیدا کردم،
ازدواج کردم.
وقتی ازدواج کردم،
بچه ها آمدند.
وقتی آنها را درک کردم،
مرا ترک کردند.
و وقتی یاد گرفتم چگونه زندگی کنم، زندگی تمام شد..!