تهِ تهِ همه‌ی ناامیدی‌ها ...
نداشتن‌ها
نخواستن‌ها
نبودن‌ها
بن‌بست‌ها و نرسیدن‌ها
خدا " را داری
که آغوشش را برایت باز کرده است ...
ناامیدی چرا...؟