موقع خسته شدن به دو چیز فکر کن :

آنهایی که منتظر شکست تو هستند تا “به تو” بخندند

آنهایی که منتظر پیروزی تو هستند تا “با تو” بخندند ...