گاهی
شکست بیش از موفقیت آموزنده است
کسی که هیچگاه اشتباه نمی کند
هرگز به جایی نمی رسد