وقتی ما فقط برای امروز زندگی میکنیم,
اصلأ نمیدانیم که در آینده چه اتفاقی برای مان خواهد افتاد و اکثر از اینکه
چطور مسایل خود به خود درست از آب در می آیند,تعجب میکنیم.