حال خوبت را به هیچکس گره نزن!!
یاد بگیر، بدون نیاز به دیگران شاد باشی
بخندی و امیدوار باشی!
باور کن این مردم حوصله‌ی خودشان
را هم ندارند!

تو باید خودت دلیل شادی خودت باشی