شب بخیر ها"
ترس دارد!
مبادا بگوید و
بد عادت شوم و
نباشد و از فردا شبهایم بهانه اش را بگیرند!