موفقیت عبارت است از
رفتن از شکست به شکست دیگر
بدون از دست دادن اشتیاق
وینستون چرچیل