‏قلب هم حافظه‌ی خودش را دارد ؛
و من هیچ چیز را فراموش نکرده‌ام...