سالهاست منتظر روزهای بهترم ...
ولی نمیدونم چرا هنوز هم،دیروز ها بهترند.