زیادی خوب بودن، خوب نیست
زیادی که خوب باشی دیده نمیشوی؛
میشوی مثل شیشه ای تمیز
کسی شیشه تمیز را نمی‌بیند
همه به جای شیشه
منظره بیرون را می‌بینند..!