آرام باش

هیچ حال بدی موندگار نیست

تو خدارو داری...

‌ ‍‌‌🌸