آنان که میرقصند ؛
در چشمِ کسانی که
صدای آهنگ را نمی شنوند
همیشه دیوانه بنظر می آیند!