خدایا حال خوبمون ته نشین شده
حالمون رو یه تکون بده