کارِ دیگری نداریم من و خورشید!
برای دوست داشتنت،
بیدار می‌شویم هر صُبح...