دارو تجویز کنید...!
برای تمام دردها...
دلتنگی
هجر
بیخوابی...
برای من کمی فراموشی؛
و برای او...
راهِ برگشت....!