ترجيح ميدهم رماني ناشناخته باشم
تا حكايتي جالب و كوتاه
در فصلي از كتاب زندگيت