صبور بودن عاليترين
نمادایمان است🌸🍃
خویشتن دارى
عاليترين عبادت است🌸🍃
ناكامى به معنى آزمايش
است،نه شكست🌸🍃
ونتيجه توکل واعتمادبه
خداوند،آرامش است🌸🍃