باشکستن پای دیگری مابهترراه نمیریم🍃🌸
باشکستن دل دیگری ماخوشبخت ترنمیشیم!🍃🌸

بدانیم اگردلیل اشکی بشیم باکسی طرف نیستیم،🌸🍃

باخداطرف هستیم🌸🍃