فکر می کنم...
همان فردایی که دیروز
از آن صحبت می کردید فرا رسید
اگر مجددا منتظر فردا نیستید
دست به کار شوید