ریشه از سنگ قویتره،🌸🍃
موفقیت زمان میبره🌸🍃

پس ایمانت روازدست نده🌸🍃
وهرگزناامید نشو🌸🍃