🍃
راز آرامش درون در زمان
حال زندگی کردن‌ است،

گذشته و آینده را
در چرخه ذهنی ابدیت
🍃رهـــــــا کـــــــن ...