همچون یک بذر زاده شده
و به دنیا
آمده ایم🍃🌼
می توانیم همان بذر بمانیم
و بمیریم ،🍃🌼
می توانیم گل باشیم و بشکفیم،🍃🌼
می توانیم ،درخت باشیم وبه خود ببالیم... 🍃🌼