دوست من اینو یادت باشه
بعد از هر سختی خوشی ست...
یه روزی خداوند اونقدر زندگیتو زیبا میکنه که به تک تک لحظه های بد گذشتت می خندی و می گذری...