بعضی بین دو تا تفریح گیر میکنن یکی تفریح شمال یکی تفریح نذری خوردن emoji