دوست داشتنم توی کلمه ها نمیگنجید ،
به جای گفتنش بوسیدمش ...!