تو نیم دیگر من نیستی ؛
تمام منی
تمام کن غم و اندوه سالیان مرا
🥀