🌻🍃عاشق امروز باشيد
ديروز را نميتوانيد جان دوباره ببخشيد
رفت كه رفت

🌹🍂پس از ديروز درس بگيريد
كه امروزتان را بسازيد.

عاشق امروز باشيد
امروز، همين حالا، اين لحظه
و اجازه ندهيد فردا نگرانتان كند.

برای لذت بردن از زندگی
هیچ وقت دیر نیست😘