از آدابِ سُخنْ‌گُفتنْ با یک بانو،
اینْ است که اول
به 'چشمانَش' گوش فَرا دَهی...!👀💕