✨زندگی همانند آینه است.

💫اگر اخم ڪنید او هم به شما اخم
خواهد ڪرد.

💫 اگر به او لبخند بزنید
آنجاست ڪه به شما
خوش آمد می‌گوید