🍁پاییز نزدیک است
🍂صدای خش خش
🍁برگها....
🍂بوی مهر،عطرتلخ یار
🍁لبخند مهربانت و
🍂نم نم باران به زیر چتر
🍁و بوی خوش مهربانی

🍂حس خوب پاییز
🍁نثارت ای دوست