اگر با هر سقوطى
زندگى معنى خود را از دست مى داد
هرگز دانه اى
به لانه مورچه اى نمى رسید...!!!