🌻🍃امروز رو با لبخند شروع كنيد😁
لبخند شما توی كائنات
دقيقا حكم wi-fi گوشيتون رو داره👌

🌹🍃اگه لبخند به لب دارين
اگه شادين
اگه روحيتون عاليه يعنی متصل به
شعور نامحدود جهان و كائنات هستيد😍

پس لطفا همين حالا
وای فای لبخندتون رو روشن كنيد😊