بعضی ها افق دیدشون تا نوک دماغ شون بیشتر نیست اما برای دنیا تئوری میدن.