هر دو فرزند آرنولدن با این تفاوت که یکیشون توسط مادر بزرگ شده یکیشون توسط پدرشون بزرگ شده emoji تفاوت رو احساس کنید emoji