عاشقانه ی فقط اونجا که میگه:
چه بی تابانه می خواهمت
ای دوری ات ،
آزمون تلخ زنده به گوری...