تو تنها آدمی هستی که بهم آرامش و حس خوب میده.
‏[به صغیر و کبیر ارسال میکند]