خشم بیش از حد گرفتن وحشت‌آرد
و لطف بی‌وقت هیبت ببرد

نه چندان درشتی کن که از تو سیر
گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند