مُشكل اينجاس كه هَميشه حَق با چِشای قشنگ توعهemoji