🌻🍃وقتی چیزی در حال تمام شدن باشد
عزیز می‌شود.

یک لحظه آفتاب در هوای سرد
غنیمت می‌شود.

یک قطره نور در دریای تاریکی
همۀ دنیا می‌شود.

خدا در مواقع سختی ها
تنها پناه می‌شود👏🏻👏🏻

و ما همیشه دیر متوجه می‌شویم
قدر داشته‌هایمان را بدانیم👌